Japán. Egy zarándokút képei. Nichiren nyomában. Avatás a Minobu hegyen. Japan. Pictures of a pilgrimage. In Nichiren’s footsteps. Full ordination of priests on Mt. Minobu.Tokyo-Ikegami-Honmoji-Hokekyoji-Tanjoji-Seichoji-Kyoninji-Kamakura Ankokuronji-Ryukoji-Izu Butsugenji-Minobusan Kuonji-Shizuoka-Kyoto-Nara.